Servlet特性研究之异步模式

Servlet只有同步模型是怎样的?

异步处理是Servlet3.0版本的重要功能之一,分析异步处理模型之前,先看看同步处理的过程是怎样的:

 • 客户端发起HTTP请求一个动态Servlet API,请求到达服务器端后经过静态服务器过滤后转交给Servlet容器,
 • 容器从主线程池获取一个线程,开始执行Servlet程序,执行结束后得到了完整的响应内容并将其返回给调用方
 • 然后将该线程还回线程池,整个过程都是由同一个主线程在执行。

上述模型存在什么问题呢?

 • 作为服务器要想提高并发性能,就只能通过提高线程池的最大线程数。即吞吐量瓶颈受线程池约束。
 • 更严重的问题是:Servlet执行期间始终占用了该线程池线程,假如某个高频且耗时的Servlet被请求,那就会占用大量甚至全部的线程池线程,进而导致没有线程来处理其它请求。

什么是异步处理模式?

相对于前面的同步处理,异步处理的核心本质就是提供了一个突破点:

让Servlet程序能够将这些慢操作分配给新线程来执行,同时尽快将该Servlet所占用的线程归还到容器线程池。

先来看看异步模式的Servlet程序是怎么样的:

import javax.servlet.AsyncContext; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.ServletResponse; import javax.servlet.annotation.WebServlet; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import java.util.Date; @WebServlet(urlPatterns = "/asyncapi", asyncSupported = true) public class AsyncServlet extends HttpServlet {   public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException {     response.setContentType("text/html;charset=GBK");     PrintWriter printWriter = response.getWriter();     printWriter.println("<title>异步Servlet示例</title>");     printWriter.println("进入Servlet的时间:" + new Date() + "<br/>");     printWriter.println("执行Servlet的线程ID:" + Thread.currentThread().getId() + " Name=" + Thread.currentThread().getName() + "<br/>");     // 创建AsyncContext,开始异步调用     final AsyncContext asyncContext = request.startAsync();     asyncContext.setTimeout(50 * 1000);// 设置异步调用的超时时长,限制HTTP响应的最大耗时     asyncContext.start(         new Runnable() {//创建新线程继续执行           public void run() {             try {               Thread.sleep(1 * 1000);             } catch (InterruptedException e) {               e.printStackTrace();             }             printWriter.println("执行业务处理的线程ID:" + Thread.currentThread().getId() + " Name=" + Thread.currentThread().getName() + "<br/>");             ServletResponse response = asyncContext.getResponse();             /* ... print to the response ... */             printWriter.println("请求处理结束:" + new Date() + "<br/>");             asyncContext.complete();           }         }     );     printWriter.println("退出Servlet的时间:" + new Date() + "<br/>");   } }

请求该API,根据返回值可以看到现象:

 • Servlet内部模拟耗时了1秒,postman监测到实际耗时也是1秒
 • 处理该次HTTP请求期间,共使用了两个线程
 • 进入和离开Servlet的时间一致,说明该线程占用很短暂
 • 执行业务处理的耗时操作占用了另外一个线程,且执行完成后才返回HTTP响应

至此,我们通过演示程序确实看到使用异步模式将Servet部分和耗时操作部分分配到了不同的线程执行。那么耗时操作用到的新线程来资源哪里?

异步处理模式的实现原理

根据文档描述,start()方法是启用新线程的关键,它是怎么实现的呢?扒拉源码看看吧

这需要我们查看Servlet容器的具体实现来验证,此处以Tomcat 9.0源码为例进行分析。

下载好源码后,首选找到接口AsyncContext及实现类AsyncContextImpl的源码:

上图看到tomcat的状态机进行调度后续的处理。

我们根据状态值检索到后续入口:

最终看到是通过executor来执行runnable程序,而executor即tomcat中可配置的连接池。

当然也不是只能使用start()来启用新线程,我们甚至可以手工new线程来执行耗时操作,演示如下:

import javax.servlet.AsyncContext; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.ServletResponse; import javax.servlet.annotation.WebServlet; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import java.util.Date; @WebServlet(urlPatterns = "/asyncapi_newthread", asyncSupported = true) public class AsyncServlet_NewThread extends HttpServlet {   public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException {     response.setContentType("text/html;charset=GBK");     PrintWriter printWriter = response.getWriter();     printWriter.println("<title>异步Servlet示例</title>");     printWriter.println("进入Servlet的时间:" + new Date() + "<br/>");     printWriter.println("执行Servlet的线程ID:" + Thread.currentThread().getId() + " Name=" + Thread.currentThread().getName() + "<br/>");     // 创建AsyncContext,开始异步调用     final AsyncContext asyncContext = request.startAsync();     asyncContext.setTimeout(50 * 1000);// 设置异步调用的超时时长,限制HTTP响应的最大耗时     new Thread(() -> {       try {         Thread.sleep(1 * 1000);       } catch (InterruptedException e) {         e.printStackTrace();       }       printWriter.println("执行业务处理的线程ID:" + Thread.currentThread().getId() + " Name=" + Thread.currentThread().getName() + "<br/>");       ServletResponse aResponse = asyncContext.getResponse();       /* ... print to the response ... */       printWriter.println("请求处理结束:" + new Date() + "<br/>");       asyncContext.complete();     }).start();     printWriter.println("退出Servlet的时间:" + new Date() + "<br/>");   } }

异步模式带来的好处是什么?

从编程方面提供了异步能力,在编程环节就可以提前将耗时较高的Servlet启用异步模式。

异步模式具备拆分线程池解耦的能力,配置异步模式从专有work线程池取线程,而不是与原Servlet线程池共用线程,可以显著提高Servlet容器的并发量,减小对其它Serlvet请求的影响。

同时要看到:异步模式只能说让Tomcat有机会接收更多请求,并不能提升特定服务的吞吐量。

参考资料:

Java EE7官方文档目录:https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/index.html

Servlet的异步处理:https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets012.htm

Servlet的非阻塞IO:https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets013.htm

商匡云商
Logo
注册新帐户
对比商品
 • 合计 (0)
对比
0
购物车